Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Център за медицински молекулярно-биологични изследвания и имунология (ЦМБИ)

ЦМБИ се намира предимно в катедрата по Медицинска биология.

Състои се от:

  1. Лаборатория по биология, снабдена с ламинарен бокс, СО 2-инкубатор, инвертен микроскоп, хладилна центрофуга, ултрацентрофуга, ELISA-четец;

  2. Имунохистохимична лаборатория – микротоми за приготвяне на срези от парфинови блокове, криомикротоми, оборудване за цито- и имунохистохимия;

  3. Лаборатория за електронна микроскопия - електронен микроскоп, ултрамикротом (отделение по патология).

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.