Структура

Описание на НУКБПИ

НУКБПИ е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България (МУ-София и МУ-Пловдив), както и редица болнични заведения и центрове. Паралелно с това инфраструктурата включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Организации - членове на консорциума:

Медицински университет - София (МУ - София)

МУ – София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е водеща национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. МУ - София е комплексна структура, изградена от четири пълноценни факултета, един департамент, три колежа и 14 университетски болници. В него работят 1459 преподаватели и научни сътрудници, обучават се близо 10850 български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти. МУ - София е отлично функционираща демократична децентрализирана структура, с обща оценка 9.56 от 10 възможни при последната институционална акредитация на ВУЗ от 19.12.2019г.

Участници от МУ – София:
Център по молекулна медицина

Центърът по Молекулна Медицина, Катедра по Медицинска химия и биохимия (КНХБН), Медицински факултет (МФ) е водещ национален високотехнологичен изследователски център за биомедицински изследвания и основа на НУКБПИ. КМНБХ участва и с лабораториите си по Метаболомика и Клетъчна сигнализация. В МФ освен КМХБХ участват и Катедрата по Физиология и Клинична лаборатория и клинична фармакология (КЛКФ) към УМБАЛ „Александровска“.

Медицински факултет
Фармацевтичен факултет
Асоциирани партньори:

Медицински университет - Пловдив (МУ - Пловдив)

МУ – Пловдив е сред водещите висши училища, акредитирано от Националната агенция по акредитация с обща оценка 9.40 от 10 възможни за обучение на студенти по медицина, дентална медицина, фармация както и бакалавърски специалности за регламентираните професии в областите на здравеопазването и здравните грижи. Изграден е от четири факултета, един департамент, един колеж 6 университетски болници и Научноизследователски институт. В него и се обучават над 5800 български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти. МУ-Пловдив участва в консорциума НУКБПИ със своите Катедри по Биология и Микробиология и имунология, към които са създадени съответно Център по молекулна медицина и фармакогенетика (ЦММФГ) и Център по имунология (ЦИ).

Участници от МУ – Пловдив:

Медицински факултет
Фармацевтичен Факултет

Център по имунология

Център по молeкулна медицина и фармакогенетика

Асоцииран партньор:
УМБАЛ ”Св. Георги”, Пловдив
Потенциални партньори:

и над 10 университети и научни институти, работещи в биомедицинската област.

Структура за управление на инфраструктурата:

Координатор на проекта за създаване на инфраструктурата е акад. проф. д-р Ваньо Митев, дбн, Ръководител на Катедрата по медицинска химия и биохимия, първи заместник ректор на Медицински университет - София от 2007 г. до 2016 г. и административен директор на Центъра по молекулна медицина от 2008 г.

Ръководството на инфраструктурата е основното задължение на Координатора на проекта и на две структури за управление с ясно определени отговорности, действащи заедно и координирано: Управителния съвет (УС) и Научния съвет (НС). УС ще осигурява качественото и навременно изпълнение на целите на Университетския комплекс под наблюдението на Надзорен борд, съставен от видни учени от български и международни изследователски институции независими от Медицински университет – София. Научният съвет се събира веднъж годишно и е отговорен за контрола върху реализацията на научно-изследователските проекти и определянето на насоките за бъдеща работа на Университетския комплекс. НС координира усилията си с тези на факултетите и Академичните съвети на Медицинските университети изграждащи националната пътна инфраструктура, за да спазва общите научни цели на НУКБПИ. УС отговаря за всекидневната работа на Университетския комплекс в тясна координация с административните и финансови отдели на двата медицински университета. Екипът му заседава веднъж месечно и действа съобразно решенията на НС, поемайки отговорност пред него за оценката и реализацията на научните продукти.

Надзорният борд (НБ) се състои от екип от външни експерти, които наблюдават работата и предоставят независима оценка на насоките и ефективността на развитие на НУКБПИ. Той подготвя доклад с оценка и препоръки за научните постижения на изследователските групи, качеството на тяхната работа, както и бъдещи насоки за развитие на изследователския капацитет, и го предоставя на вниманието на Координатора и управителните органи на Университетския комплекс.

Колаборатори на НУКБПИ

Национални колаборатори
Международни колаборатори
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.