Цели и задачи

Цели и задачи на НУКБПИ

  • Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е разпределена инфраструктура, организирана като мрежа от ресурси (биобанка, научно-техническо оборудване и изследователски звена) на двата най-големи медицински университета в България: Медицински Университет-София (МУ-София) и Медицински университет – Пловдив (МУ-Пловдив).

  • Стратегическата мрежа обхваща инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания от МУ-София и МУ-Пловдив, както и редица aсоциирани партньори - болнични заведения и центрове. Паралелно с това инфраструктурата включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната. Чрез биобанката на Центъра по молекулна медицина (ЦММ) МУ-София е член на Европейска изследователска инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

  • Ролята на НУКБПИ е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса, експертиза и технологични възможности, да създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, “омикс” технологиите и транслационната медицина в България в пост-геномната ера, осигурявайки достъп до биологични материали, най-съвременни технологии и експертна помощ на учени и изследователски организации.

  • Дългосрочната визия за развитие на научната инфраструктурата е да се утвърди като национален Център за върхови постижения в биомедицинските изследвания и транслационната медицина, който да ускори прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

Цели и задачи на НУКБПИ

  • Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е разпределена инфраструктура, организирана като мрежа от ресурси (биобанка, научно-техническо оборудване и изследователски звена) на двата най-големи медицински университета в България: Медицински Университет-София (МУ-София) и Медицински университет – Пловдив (МУ-Пловдив).

  • Стратегическата мрежа обхваща инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания от МУ-София и МУ-Пловдив, както и редица aсоциирани партньори - болнични заведения и центрове. Паралелно с това инфраструктурата включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната. Чрез биобанката на Центъра по молекулна медицина (ЦММ) МУ-София е член на Европейска изследователска инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

  • Ролята на НУКБПИ е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса, експертиза и технологични възможности, да създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, “омикс” технологиите и транслационната медицина в България в пост-геномната ера, осигурявайки достъп до биологични материали, най-съвременни технологии и експертна помощ на учени и изследователски организации.

  • Дългосрочната визия за развитие на научната инфраструктурата е да се утвърди като национален Център за върхови постижения в биомедицинските изследвания и транслационната медицина, който да ускори прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

01.
Изграждане на BBMRI.bg – национален хъб и развитие на мрежа от биобанки

за съхранение на биологични материали и клинични данни, възможности за стандартизация, сертифициране и качествен контрол, в съответствие с европейското и национално законодателство за защита на личните данни, както и етичните норми, свързани с използването на биологични материали за научни изследвания.

02.
Подобряване нивото на биомедицинските науки чрез разширяване, поддържане и осигуряване на достъп до модерна инфраструктура -

стимулиране на транслационни биомедицински изследвания с цел подобряване диагностиката, профилактиката и лечението на социално значими заболявания, като онкологични, сърдечно - съдови, невропсихиатрични, метаболитни, инфекциозни, както и редки генетични болести.

03.
Развитие на интелигентните технологии в областта на индустриите за „здравословен начин на живот и биотехнологии“,

с фокус върху прецизирана и персонализирана медицина, биомаркери и разработване на нови лекарства.

04.
Насърчаване на приложния трансфер на знания и иновациите чрез

създаване на публично-частно партньорство с бизнеса, основаващо се на предлагането на услуги в областта на биомедицинските изследвания и „omics“ технологиите; развитие на spin-off компании, базирани на иновации, с несъмнен социален и икономически ефект и привличане на партньори и клиенти от регионални и европейски изследователски и здравни организации.

05.
Повишаване на конкурентноспособността на българската наука

чрез популяризирането и улесняване на достъпа до националните ресурси от биологични материали и специфична инфраструктура, подобряване качеството на научната продукция и интеграция на български изследователски колективи в европейското научно пространство.

06.
Интеграция на НУКБПИ в европейските научноизследователски инфраструктури в областта на биомедицината като:

EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure), ECRIN - European Clinical Research Infrastructure, Euro-BioImaging - European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences и др.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.