Описание на НУКБПИ
Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания
 • Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е разпределена инфраструктура, организирана като мрежа от ресурси (биобанка, научно-техническо оборудване и изследователски звена) на двата най-големи медицински университета в България - Медицински Университет-София (МУ-София) и Медицински университет – Пловдив (МУ-Пловдив).

 • Стратегическата мрежа обхваща инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания от МУ-София и МУ-Пловдив, както и редица aсоциирани партньори - болнични заведения и центрове. Паралелно с това инфраструктурата включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната, като тази на Център по Молекулна Медицина и Националната Генетична Лаборатория.

 • Ролята на консорциума е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експерти и технологични възможности, да създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, “омикс” технологиите и транслационната медицина в България в пост-геномната ера, осигурявайки достъп до най-съвременни технологии и експертна помощ на учени и изследователски организации.

 • Научната инфраструктура е изградена на няколко етапа. Първоначално с подкрепата на Европейската комисия (FP6, INCO17147, 2005-2008г, MMCBG) е финансирано изграждане на Център по Молекулна Медицина, като университетска научна инфраструктура на МУ-София. В последствие с подкрепата на Фонд Научни Изследвания, МОН продължава дооборудването със сектор за SNP генотипиране и експресионен анализ (DRI15/ 2006-2008) и изграждането на ЦММ като Център за върхови постижения в областта на функционалната геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика (CVP01/0123, 2008-2010), дооборудван с инфраструктурен проект от Съвета по Медицински Науки, МУ-София (8I/2009).

 • През 2009 г. МУ-София и МУ-Пловдив започват изграждането на Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни изследвания (НУКБПИ) по инфраструктурен проект, финансиран от ФНИ, МОН (DUNK01-2/2009-2019).

 • Научната инфраструктура е част на Националната пътна карта на научните инфраструктури (НПКНИ) от създаването й, като преминава през международна оценка през 2009 и 2014 г. През 2016 е изготвен бизнес план и направена външна независима оценка.

 • Осигуряването на поддържането, модернизиране и устойчиво развитие на НУКБПИ, обвързано с участието на България в Европейската инфраструктура за биобанкиране (BBMRI-ERIC), става по програма “Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023”, МОН.

 • През 2018 г. България се присъединява към BBBMRI-ERIC, като МУ-София чрез Център по Молекулна Медицина и неговата биобанка е национален координатор на BBMRI.bg и започва изграждането на национален хъб и мрежа от биобанки.

 • Инфраструктурните звена на НУКБПИ са разпределени на територията на няколко катедри на МФ, МУ-София, МФ и ФФ, МУ-Пловдив. Изградени са звена, предлагащи услуги и експертна помощ в областта на биобанкирането, “омикс” технологии, биоинформатика, клетъчно и тъканно култивиране; биохимия, молекулярна биология, микробиология, молекулярна генетика; клинична лаборатория и имунология, клинична фармакология; физиология.

 • През годините НУКБПИ се утвърди като водеща научна инфраструктура, осигуряваща достъп на учени и организации до оборудването и създаваща възможности за извършване на мултидисциплинарни научно-изследователски проекти, както национални, така и международни.

 • НУКБПИ участва в изграждането на модерна образователна програма по медицина и биомедицински науки, практическото и следдипломното обучение. Създава привлекателна среда за научно развитие за млади учени и докторанти и осигурява кариерно развитие.

 • Научните групи, използващи научната инфраструктура на НУКБПИ генерират значителен дял от научната продукция на двата медицински университета

 • Ключова дейност на НУКБПИ е изграждането на стратегически партньорства с международни научни инфраструктури, академични центрове и иновативни биофармацевтични предприятия с цел ускоряване интеграцията на българската биомедицинска наука в европейското изследователско пространство.

 • МУ-София има дългосрочен договор за сътрудничество със СБАЛАГ ”Майчин Дом”, като осигурява на Националната Генетична Лаборатория, СБАЛАГ ”Майчин дом” достъп до оборудването на ЦММ за извършване на генетични изследвания.

 • НУКБПИ предлага и извършва услуги за външни организации и лица. От 2016 г е регистрирана Лаборатория по Геномна Диагностика, част от ЦММ,КМХБ, МФ, МУ-София, която е единствената засега държавна медико-диагностична лаборатория, предлагаща диагностични геномни изследвания чрез микрочипов анализ и следващо поколение секвениране за диагностика на генетични заболявания, както и съпътстваща диагностика при таргетни терапии и изследване на биомаркери.

 • НУКБПИ в сътрудничество с неправителствени организации участва в популяризиране ролята на персонализираната медицина като съдейства за прилагането й в здравната система;

 • НУКБПИ осигурява платформа за отворен достъп и разпространение на научните постижения сред учените, популяризиране на новостите сред административните структури, обществеността, пациентски организации и фирми.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.