Инфраструктура

Етапи на изграждане на инфраструктурата Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)

01.

Научната инфраструктура Национален комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е изградена на няколко етапа. Първоначално с подкрепата на Европейската комисия (FP6, INCO17147, 2005-2008г, MMCBG) е финансирано изграждане на Център по Молекулна Медицина, като университетска научна инфраструктура на МУ-София. В последствие с подкрепата на Фонд Научни Изследвания, МОН, продължава изграждането на Център за върхови постижения (DRI15/ 2006-2008; CVP01/0123, 2008-2010), дооборудван с финансиране от Съвета по Медицински Науки, МУ-София (8I/2009). През 2009 г. МУ-София и МУ-Пловдив започват изграждането на Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни изследвания (НУКБПИ) по инфраструктурен проект финансиран от ФНИ, МОН (DUNK01-2/2009-2019).

02.

Инфраструктурните звена на НУКБПИ са разпределени на територията на няколко катедри на МФ, МУ-София, МФ и ФФ, МУ-Пловдив. Изградени са звена, предлагащи услуги и експертна помощ в областта на биобанкирането, “омикс” технологии, биоинформатика, клетъчно и тъканно култивиране; биохимия, молекулярна биология, микробиология, молекулярна генетика; клинична лаборатория и имунология, клинична фармакология; физиология.

03.

През 2018 г. България се присъединява към Европейската инфраструктура за биобанкиране BBBMRI-ERIC, като МУ-София чрез Център по Молекулна Медицина и неговата биобанка е национален координатор на BBMRI.bg и започва изграждането на национален хъб и мрежа от биобанки.

04.

Научната инфраструктура е част на Националната пътна карта на научните инфраструктури (НПКНИ) от създаването й, като преминава през международна оценка през 2009 и 2014 г. През 2016 г. е изготвен бизнес план и направена външна независима оценка.

05.

Осигуряването на поддържането, модернизиране и устойчиво развитие на НУКБПИ, обвързано с участието на България в Европейската инфраструктура за биобанкиране (BBMRI-ERIC), става по програма “Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023”, МОН (Споразумение Д01-285/17.12.2019, НУКБПИ-BBMRIbg).

06.

Осигуряването на поддържането, модернизиране и устойчиво развитие на НУКБПИ, обвързано с участието на България в Европейската инфраструктура за биобанкиране (BBMRI-ERIC), става по програма “Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023”, МОН (Споразумение Д01-395/18.12.2020, НУКБПИ-BBMRIbg)

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.