Правила за достъп

Правила за достъп до научната инфраструктура

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)


 1. НУКБПИ e национална научна инфраструктура, включваща основни съоръжения и лабораторни комплекси в Медицински Университет – София и Медицински Университет – Пловдив, финансирана с публични средства и предоставяща достъп до модерна апаратура, нови технологии и експертиза на научни колективи и фирми ангажирани с провеждането на биомедицински и приложни изследвания.

 2. Ползването на научната инфраструктура и всички специализирани лабораторни и експертни услуги, предлагани от НУКБПИ става при спазване на правилaта  за  достъп и в съответствие с Европейската харта и препоръки за достъп до научни инфраструктури. (1) 

 3. Медицинските Университети, в които е изградена НИ, имат ясна, публично достъпна политика, описваща процедурата за даване на достъп и приоритизиране.

 4. Базовата организация за съответната НИ, в случай на отказ на достъп, описва в писмен вид до заявителя аргументите за това, базирано на обективни правила и като част от процедурата по одобряване на даване на достъп.

 5. В случай на отказ на достъп до НИ е възможно да се подаде жалба до съответната базова организация. 

 6. Правилата на достъп може да се различават между отделните базови организации, и дори в рамките на една организация за различни изследователски и лабораторни комплекси.

 7. Научната инфраструктура може да бъде използвана както от „вътрешни“ структури и научни колективи, в рамките на Медицинските университети в София и Пловдив, така и „външни“ такива, ангажирани с научна или развойна дейност в страната и чужбина, фирми, индивидуални изследователи и клиенти.

 8. Достъпът до специализираното оборудване и експертните услуги на НУКБПИ за „вътрешни” ползватели, както и за колабораторите по съвместни научни проекти с национално и международно финансиране е безплатен и регулиран на базата на договора с финансиращата организация, договорките между ръководителите на конкретното инфраструктурно звено и водещия изследовател, и вътрешните правила за работа на НИ.

 9. Всяка от услугите, предлагана от НУКБПИ в рамките на съвместни научни проекти се предоставя, когато необходимите за извършването лабораторни консумативи, реактиви и друг вид разходи се покрият от научния проект или от базовата организация. 

 10. В рамките на проекта се  предвиждат, при възможност, и възнаграждения на съответните специалисти, извършващи лабораторните изследвания и специализирани анализи.

 11. Ползването на всички специализирани лабораторни и експертни услуги в рамките на НУКБПИ  може да става и от външни организации/индивидуални клиенти под формата на платени услуги, след сключване на договор с базовата организация за съответното научно звено. Специфичните цени и условия за извършване на определените услуги се договарят индивидуално с тези договори.

 12. Платени услуги в НУКБПИ могат да бъдат предлагани за индустрията, като разходите се възстановяват на пазарни цени.  

 13. Медицински диагностични услуги се предлагат от медикодиагностични лаборатории, официално регистрирани съгласно съответното национално законодателство и Закона за Лечебните Заведения. 

 14. Платените услуги и достъп до различни видове научна инфраструктура се одобряват от базовите организации на НИ, в случай са спазени съответните условия на ЕС и националното финансиране, както и законодателството в областта на конкуренцията. Те се изчисляват в съответствие със следните принципи: да бъдат одитирани, проследими до извършената работа, поддържане на подходящи записи, данни за използването и т.н.

 15. Независимо от характера на услугата, клиентът/колабораторът осъществяват контакт с лицата отговорни за съответния сектор в рамките на НУКБПИ. 

 16. Нужните изследвания и анализи се извършват въз основа на писмена поръчка и при наличие на предварителна договорка между заинтересованите институции и лица, съобразно графиците за работа и натоварването на НИ.

 17. Ползването на услугите се осъществява чрез лаборантите и специалистите, основно ангажирани с поддържането на биобанката, експлоатацията на апаратурата или извършването на анализите. 

 18. Външни за съответния сектор на НУКБПИ лица нямат право на достъп до специализираната техника, колекциите с биологични материали или информационните масиви. Тези ограничения се налагат във връзка със съхранението на личната информация на лицата донори на биобанката,  високата сложност на „омикс“ изследвания, която налага в работата с апаратурата да бъдат ангажирани само лица, преминали обучение и притежаващи необходимата квалификация и опит.

 19. Особено внимание се обръща на правилата за работа с биологичните материали и клиничните данни съхранявани в биобанката на НУКБПИ, според националното и международно законодателство.

 20. Включването на нови материали става единствено и само с информираното писмено съгласие на донора на биологичне материал, бил той пациент или контрола. 

 21. Всички проекти включващи работа с човешки биологичен материал следва да бъдат предварително одобрени от съответната етична комисия: Комисиите за етика на научните изследвания в Медицински университет в София и Пловдив

 22. Копия от всички документи по проектите, включващи проектното предложение, договора с финансиращата институция, финансови документи, одити и окончателни отчети се съхраняват от съответната базова организация, партньор на НУКБТПИ и са налични за проверки.

 23. НИ може да предлага обучение за високоспециализирани лабораторни техники и и изследвания, както на вътрешни, така и на външни изследователи, чрез специализирани курсове и обучения, в рамките на следдипломно обучение.

 24.  Достъпът до НИ е улеснен чрез изграждане и поддържане на интернет страница на НУКБПИ, свързана с интернет страниците на базовите организации, осигуряваща цялата необходима информация и контакти. 

  (1) https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/2016_charterforaccessto-ris.pdf

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.