Обучение и развитие
Бакалаври

Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София е база за подготовка на дипломни работи за студенти от бакалавърските програми по Молекулярна биология и Биотехнологии към Биологически факултет на СУ Климент Охридски.

Магистри

Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София е база за изработване на дипломни работи за студенти от магистърски програми на Биологически факултет към СУ Климент Охридски и магистърската програма по биоинформатика към Факултет по математика и информатика на СУ Климент Охридски.

Докторанти

Към катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София се провежда обучение в образователно-научна степен „доктор“ по акредитираните специалности Молекулярна генетика, Молекулярна биология и Биохимия.

Meждународни програми

Към катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София предлага възможности за обучение по молекулярна генетика на чуждестранни студенти по медицина и биологични науки. По време на обучението студентите се запознават с основните молекулярно генетични техники, използвани рутинно в молекулната медицина.

В рамките на установеното партньорство с програмата за научен обмен IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) и по програмата Erasmus+ се провеждат обучения на чуждестранни студенти по медицина.

Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София предоставя възможност за летни практикуми на бългaрски студенти по биомедицински науки, обучавaщи се в чужбина.

Следдипломно обучение

Продължаващото обучение за специалисти се провежда под формата на тематични курсове и индивидуални обучения, осигуряващи повишаване на теоретичната и практическа им подготовка.

Завършилите различните форми на следдипломна квалификация получават удостоверения.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.