Ползи от създаване и развитие на НИ

Стратегия за развитие на НИ

Със своето създаване и развитие НУКБПИ отговаря на изискванията на Стратегията за растеж „Европа 2020“ за създаване на центрове за върхови научни постижения във важни за държавата области, сред които:

 • Развитието на биобанкирането, „омикс“ технологиите и приложните и медицински изследвания;

 • Стимулиране на сътрудничеството между научните структури, образователните институции и бизнеса за развитие на публично-частното партньорство;

 • Гарантиране на високото ниво на провежданите научните изследвания и технологични разработки чрез развитие на човешките ресурси и участие в международни колаборации, проекти и инициативи.

Стратегията предвижда насочване на финансови ресурси и инвестирането в човешки потенциал в области, в които България има традиционни успехи и значими постижения - сред тях попадат биомедицинските изследвания.

Ползи от развитието на НУКБПИ

Развитие на биобанкирането в България и включване на националните инфраструктури в европейската инициатива BBMRI-ERIC

НУКБПИ е идеално позициониран да изпълни ролята на национален център, обединяващ и координиращ дейността на разрастващата се мрежа от структури ангажирани със събирането, съхранението и анализа на биологични материали. Това ще даде основа за развитието на национални и международни научни консорциуми, изследващи геномните, епигеномните, протеомните и метаболомните профили на комплексни и редки болести, както и на факторите допринасящи за развитието или модулиращи риска от появата им. Присъединяването на България през 2018 като пълноправен член на BBMRI-ERIC, Европейската научна инфраструктура за биобанкиране даде възможност за създаване национален хъб в ЦММ, МУ-София и е предпоставка за развитие на национална мрежа от биобанки.

Развитието на биомедицинските изследвания, насърчаване на приложния трансфер на знания и иновации.

НУКБПИ обединява ресурсите на две от водещите институции в медицинското образование и изследвания в България, Медицински Университет - София и Медицински Университет - Пловдив. Това го прави център с най-висок потенциал за създаване на обща рамка за подобряване на междуинституционалните и интердисциплинарни колаборации и с другите медицински факултети и университети, както и за стимулиране на приложните изследвания.

Основен фокус на работата на НУКБПИ ще бъде:
01.
Внедряването на новите „омикс“ технологии за развитието на транслационната медицина, фармакогеномиката и генетиката.
02.
Ранната диагностика и превенция на редки генетични заболявания, както и разработването на нови лекарства.
03.
Подбор на нови диагностични, прогностични и предиктивни маркери.

Така предвиденото технологично развитие, комбинирано с несъмнения опит и постиженията на НУКБПИ в областта на молекулярната биология, молекулярната генетика и геномика, протеомните и метаболомни изследвания, популационната генетика и молекулярно епидемиологичните изследвания, ще даде значим тласък на научните изследвания в България.

От една страна това ще гарантира конкурентоспособността на българските изследователски институции в рамките на ЕС, осигурявайки допълнително финансиране на научни проекти, гарантирайки възможности за кариерно развитие на персонала и полагайки основи за създаване на нови кранната диагностика и превенция на редки генетични заболявания, както и разработването на нови лекарства.олаборации с водещи институции в Европа и по света.

От друга страна, технологичният напредък и развитият научен потенциал ще позволят на ЦВП да се включи в инициативи за публично-частно партньорство, предлагайки услуги в областта на биомедицинските изследвания и прилагането на „омикс“ технологиите, да даде начало и тласък на развитието на spin-off компании базирани на иновации, както и да привлече партньори и клиенти от изследователски и здравни организации от балканския регион и страните в ЕС. Всичко това ще има несъмнен социален и икономически ефект за България.

 • Разрешаване на важни проблеми в областта на науката, образованието и здравеопазването. Основните научни проблеми, които ще бъдат разработвани от партньорите и клиентите на НУКБПИ, ще бъдат свързани с диагностиката, прогностиката и лечението на:

 • Най-значимите чести заболявания, каквито са раковите, сърдечно съдовите, метаболитните, неврологичните и психиатричните, инфекциозните. Търсенията ще бъдат насочени към разкриване на молекулните основи на тези заболявания, генетичните фактори свързани с предразположението към тях, идентификацията на биологични маркери с диагностична и прогностична стойност, разработката на нови лекарства и терапевтични подходи.

 • Редки генетични болести. Значителен социален и икономически ефект за обществото и здравната система на страните членки на ЕС имат редките болести. Над 30 млн души в Европа, сред които 420 000 българи живеят с рядка болест. Това са над 6000 болести, често прогресиращи и тежко инвалидизиращи, като в около 80% от случаите са с генетична причина,

В рамките на медицинските университети, тясно свързани със създаването и развитието на НУКБПИ работят изследователски екипи с международно признати постижения в изследванията на честите и редки болести.. Сред тях са лидери в проучванията на молекулните основи на невродегенеративните, психиатричните, ендокринни, очни, бъбречни и онкологични заболявания, както в национален, така и в световен мащаб. Технологичното развитие на националната инфраструктура ще даде така нужния тласък на тяхната работа, като гарантира лесния достъп до модерна апаратура, възможности за допълнителна квалификация на персонала и основа за изграждане на колаборации за обмен на знания и трансфер на познанията в практиката.

Включване в други Европейски научни инфраструктури и мрежи в биомедицинската област

Чрез добре развитите си структурни звена по геномика и метаболомика, НУКБПИ има потенциал да стане част от от европейската инфраструктура EATRIS.
Европейската Специализирана Инфраструктура за Транслационни Изследвания в Медицината (EATRIS) е комплексна инфраструктура, състояща се от няколко европейски биомедицински изследователски центъра, натоварени със задачата да прилагат фундаменталните открития в клиничната практика. Центровете осигуряват достъп до най-съвременни технологии и покриват главните групи заболявания: ракови, метаболитни, неврологични, сърдечносъдови и инфекциозни. Консорциумът е отворен за всички страни, които искат да допринесат за европейската инфраструктура за приложни изследвания.
Центърът по молекулна медицина, МУ-София, една от водещите структури за генетични, геномни и приложни изследвания в Медицински университет-София и един от основните двигатели на развитието на НУКБПИ, получи покана за участие в мрежата EATRIS.
НУКБПИ има потенциал и за присъединяване и към европейската инфраструктура EuroBioImaging.

Развитието на биомедицинското образование

Университетският комплекс координира дейностите на две от най-значимите институции за медицинското образование и изследвания в България, Медицинските университети в София и Пловдив. Това ще позволи изграждането на обща рамка за обучение на студенти и следдипломна квалификация на специалисти в областта на медицината и науките за живота, чрез разработката и въвеждането на модерни програми за обучение, гарантиране на качеството на образованието чрез привличане на доказани експерти и предоставянето на възможност за придобиване на практически опит в лаборатории, оборудвани на световно ниво. Работейки заедно в рамките на НУКБПИ, двата университета ще имат възможност да подобрят междуинституционалните връзки за гарантиране на качествено обучение по медицина в България.

Подкрепа на кариерното развитие на млади учени

НУКБПИ ще подкрепя кариерното развитие на високо квалифицирани и мотивирани млади изследователи в България. Модерната инфраструктура ще служи за практическо обучение по персонализирана геномна медицина на ново поколение медицински специалисти чрез обмени с други европейски университети, докторски и магистърски програми по медицина, молекулярна биология, молекулярна генетика и биохимия. Възможностите за получаване на обучение на световно ниво и за включване в научни разработки с висока научна стойност ще привлече млади изследователи с голям потенциал и така ще допринесе за пресичане на тенденцията за „изтичане на мозъци“ наблюдавана през последните години.

Дългосрочен ефект върху здравеопазването в България

Ефектът от инвестициите в развитието на НУКБПИ върху здравеопазването ще бъде огромен. Ползите ще произтекат от:

 • идентификацията на диагностични и прогностични биомаркери, използването на които в медицинската практика ще позволи ранна диагностика, навременно лечение и правилен подбор на терапията на пациентите страдащи от значими за обществото и икономиката болести. Този резултат от научните изследвания има потенциала за бързо и лесно приложение в практиката, без да са необходими значими инвестиции в апаратура или обучение на медицинския персонал.

 • изясняването на молекулните основи на заболяванията, ще позволи разработката на нови лекарства и терапевтични подходи.

 • транслационни изследвания Преходът на тези научни разработки от лабораторията до леглото на пациента ще изисква значително повече време, финанси и експертен потенциал, което обаче ще бъде многократно компенсирано от значимия ефект върху здравната система.

 • нови лечебни подходи, които ще осигурят по-добро качество и продължителност на живот на пациентите, гарантирайки по-ефективно изразходване на публични средства в областта на здравеопазването.

 • възможност за развитие на бизнеса и икономиката, като послужат за основа при изграждане на печеливши публично-частни партньорства и spin-off компании.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.