Български
научни проекти
Номер на проекта/договора (година на финансиране) Тема на проекта Ръководител
Договор КП-06-ОПР 03/17 (2018г.) Изследване ролята на герминативни и соматични геномни промени върху развитието на множествени първични тумори Чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн
Договор КП-06-Н23/9 (2018г.) Соматични промени при най-честите доброкачествени (нодозна струма) и злокачествени (папиларен щитовиден карцином) тумори на щитовидната жлеза Гл. ас. д-р Калин Николаев Видинов, дм
Договор № ДН13/12 (2017г.) Изследване на регулацията на неоангиогенеза при напреднал карцином на ларинкса Гл. ас. д-р Тодор Мирославов Попов, дм
Договор № ДН03/14 (2016г.) МикроРНК профилиране при аденокарциноми и плоскоклетъчни карциноми на белия дроб при български пациенти Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор № ДФНИ-Б02/6 (2014г.) Генетично изследване на ендофенотипи при биполярно афективно разстройство Проф. д-р Вихра Крумова Миланова-Нешева, дмн
Договор № ДФНИ-Б02/3 (2014г.) Наследствени малкомозъчни атаксии- молекулна епидемиология в българска популация и търсене на нови форми Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн
Договор № ДФНИ-Б01/27 (2012г.) Геномно и екзомна асоциативно изследване при хероинова зависимост в България Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дмн
Договор № ДФНИ-Б01/28 (2012г.) Експресионно профилиране на miRNAs при български пациенти с рак на простатата и разработване на панел от биомаркери за за диагноза и прогноза Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор № ДМУ 03/73 (2011г.) Геномен анализ за мутации при пациенти с вродени аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) Гл. ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Договор № ДДВУ 02/35 (2010г.) Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение Гл. ас. д-р Атанаска Величкова Миткова, дб
Договор № ДДВУ 02/33 (2010г.) Анализ на клиничните и молекулните характеристики на плоскоклетъчния карцином на ларинкса и приложимостта им за определяне на прогнозата и ефикасността на лечението д-р Теодора Евгениева Горанова, дб
Договор № ДО12-7 (2010г.) Съвремене подход за диагностика и определяне честотата на генотипно-фенотипни корелации при пациенти с гестационен захарен диабет в България Доц. д-р Илияна Борисова Атанасова, дм
Договор № ДТК02-49 (2009 г.) Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дм
Договор № ДТК 02/67 (2009г.) Съвременни подходи за разкриване генетичните основи на епилепсията Проф. д-р Албена Кирилова Йорданова, дб
Договор № ДТК02-51 (2009г.) Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при умствено изоставане Доц. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дм
Договор № ДОО2_119 (2009г.) Проучване на генетични варианти, свързани с повишен риск и търсене на диагностични и прогностични експресионни маркери при рак на простатата Чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн
Договор Д002-310 (2008г.) Молекулярни пътища, ангажирани в рака на млечната жлеза Проф. д-р Елена Иванова Георгиева, дб
Договор ВУ-Л-317 (2007г.) Съвременен подход за диагностика и проучване на наследствените мевромускулни заболявания в България- прилагане на научните знания в полза на пациента Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн
Номер на проекта/договора (година на финансиране) Тема на проекта Ръководител
8I/ 2009 (2009г.-2010г.) Увеличаване на капацитета на научни звена по Клетъчно и тъканно култивиране, Микрочипов анализ и Лазерна микродисекция на Център по Молекулна Медицина, МУ-София Акад. проф д-р. Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
URC_09_003/ 2009, Договор DUNK 01/2/2009 (2009-2019) Национален Университетски комплекс за Биомедицински и приложни изследвания Акад. проф д-р. Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
CVP01/0123 (2008г.-2010г.), Договор DO02-118 (2008г.) Увеличаване на изследователския потенциал на МУ-София чрез създаване на колаборативен, мултидисциплинарен Център по Молекулна Медицина като основна национална инфраструктура в областта на биобанкирането, функционалната еномика, протеомика и метаболомика Акад. проф д-р. Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
DRI15/ 2006 (2006г.-2008г.) Създаване на сектор за SNP генотипиране и генна експресия в ЦММ, МУ-София Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн
FP6-ACC-SSA- 017147, (2005г.-2008г.), INCO MMCBG enhancing the capacity of biomedical esearch in Bulgaria Проф. д-р Иво Маринов Кременски
Д01-285/17.12.2019 “Национален Университетски Комплекс за биомедицински и приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC ” (НУКБПИ-BBMRIbg)” Програма “Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023”, МОН. Акд. Проф, В.Митев
Д01-395/18.10.2020 “Национален Университетски Комплекс за биомедицински и приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC ” (НУКБПИ-BBMRIbg)” Програма “Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027”, МОН. Акaд.Проф, В.Митев
Номер на проекта/договора (година на финансиране) Тема на проекта Ръководител
Договор №Д-148 (2019г.) Молекулярно-генетичен анализ за носителство на мутации в TERT, BRAF и NRAS гените при пациенти с папиларен щитовиден карцином Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №Д-144 (2019г.) TP53 мутационен статус при не-дребноклетъчен белодробен карцином Вероника Йорданова Петкова, MSc
Договор №Д-142 (2019г.) Изследване на полиморфизмите rs2736340 в FAM167A-BLK региона като фактор за развитието на дерматомиозит у възрастни д-р Йоана Владимирова Пожарашка
Договор №Д-138 (2019г.) Изследване на генна идентичност между ларингеален карцином и шийни метастази д-р Венелин Маринов Маринов
Договор №Д-135 (2019г.) Изследване на редки варианти в гени, кодиращи йонни канали, и тяхната асоциация при пациенти с биполярно афективно разстройство и шизофрения Радосвета Димитрова Божилова, MSc
Договор №Д-126 (2019г.) Генетични основи на кардиомиопатиите при пациенти от български произход д-р Моника Иванова Шумкова
Договор №Д-116 (2019г.) Генетичен анализ за мутации на гена UMOD за доказване на автозомна доминантна тубуло интерстициална бъбречна болест Доц. д-р Мария Симеонова Гайдарова, дм
Договор №Д-109 (2019г.) Създаване на биобанка за фекална микробиота с цел безопасна и ефективна трансплантация на фекална микробиота в България Доц. д-р Венцислав Наков Наков, дм
Договор №Д-104 (2019г.) Изследване на полиморфизмите rs2279115, rs956572 в Bcl2 гена като фактор за развитието на дерматомиозит у възрастни Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Договор №Д-73 (2019г.) Генетични фактори обуславящи промени в нормалната функция на системата на комплемента и свързани с тях бъбречни увреждания Гл. ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Договор №Д-70 (2019г.) Анализ на соматични мутации в първични тумори с различна локализация на пациенти с множествена първична неоплазия Гл. ас. д-р Атанаска Величкова Миткова, дб
Договор №Д-232 (2018г.) Чревно носителство на широкоспектърни бета-лактамаза и/или карбапенемаза - продуциращи Enterbacteriaceace при хоспитализирани, амбулаторни пациенти и здрави хора - деца и възрастни Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
Договор №Д-135 (2018г.) Честота и спектър на мутациите в PIK3CA гена в българска популация от пациенти с рак на гърдата д-р Славяна Славчева Ушева
Договор №Д-134 (2018г.) Експресионен анализ на ключови гени, свързани с избягване на имунния отговор при белодробен кацином Вероника Йорданова Петкова, MSc
Договор №Д-131 (2018г.) Изследване на редки варианти в гени SHANK1 и SHANK2 и тяхната асоциация с биполярно афективно разстройство и шизофрения при български пациенти Радосвета Димитрова Божилова, MSc
Договор №Д-123 (2018г.) Генен експресионен анализ на избрани гени и сравнение със серумните нива на техните продукти при български пациенти с доброкачествени възли на щитовидната жлеза и с папиларен тиреоиден карцином д-р Инна Димитрова Димитрова
Договор №Д-115 (2018г.) Анализ за промоторно хиперметилиране на тумор супресорни гени при овариален карцином Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм
Договор №Д-109 (2018г.) Идентифициране на генни мутации, водещи до дегенерация на ретината при български пациенти чрез новогенерационно секвениране на прицелни гени Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн
Договор №Д-73 (2018г.) Генетични фактори и клинични характеристики на съдовите усложнения при български пациенти със захарен диабет тип 2 Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №Д-72 (2018г.) Промоторно хиперметилиране на тумор супресорни гени при пациенти с рак на гърдата Проф. д-р Светлана Любомирова Христова, дмн
Договор №Д-71 (2018г.) Проучване ролята на гени, свързани с фамилни ракови синдроми върху развитието на множествени първични тумори Гл. ас. д-р Атанаска Величкова Миткова, дб
Договор №Д-62 (2018г.) miRNA предиктивен профил за оценка на риска ор сърдечно-съдови усложнения при захарен диабет тип 2 Доц. д-р Иванка Исталианова Димова, дм
Договор №Д-59 (2018г.) Новогенерационно секвениране на прицелни гени за идентификация на генетични мутации при български пациенти с фамилни форми на хематурия Гл. ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Договор №Д-54 (2018г.) Проучване на механизмите на хромозомна и плазмидна хинолонова резистентност при цефалоспорин трета генерация и/или карбапенем резистентни клинично-значими изолати Klebsiella spp в университетска болница “Света Марина” Варна” Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
Договор №Д-123 (2017г.) Изследване на генетични полиморфизми свързани с лекарствения отговор към метотрексат при пациенти с юношески идиопатичен артрит Доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм
Договор №Д-115 (2017г.) Изследване на полиморфизмите rs1799782 и rs25487 в XRCC1 гена като фактори за развитието на дерматомиозит у възрастни Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Договор №Д-77 (2017г.) Изследване на копийни варианти при пациенти с болест на Паркинсон Проф. д-р Албена Кирилова Йорданова, дб
Договор №Д-75 (2017г.) Изясняване ролята на подбрани полиморфни варианти в гени, асоциирани със стойностите на артериалното налягане, по отношение на риска за развитие на исхемична болест на сърцето Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №Д-70 (2017г.) Влияние на промоторния полиморфизъм rs266729 върху транскрипционната регулация на адипонектиновия ген (ADIPOQ) при нормално протичаща бременност и гестационен диабет Гл. ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Договор №Д-69 (2017г.) Пост-ваксинален ефект на 10-валентната пневмококова конюгирана ваксина (PHiD-PCV10) върху етиологията на заболяването остър среден отит (АОМ) и носителство на отопатогенни бактерии при деца с АОМ през 2015-2016 Проф. д-р Лена Петрова Сечанова, дм
Договор №Д-62 (2017г.) Секвениране от ново поколение на пациенти с наследствена невросензорна слухова загуба за изясняване на генетичната причина за слуховата увреда Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн
Договор №Д-59 (2017г.) Проучване на основни механизми на резистентност към бета-лактами и хинолони пир резистентни на цефалоспорини трета генерация и/или карбапенеми клинично-значими изолати Enterobacter spp в университетска болница "Света Марина"Варна" Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
Договор №Д-144 (2017г.) Експресия на андрогенния рецептор рецептор в асоциация с други прогностични и предиктивни фактори при български пациенти с рак на гърдата д-р Славяна Славчева Ушева
Договор №Д-138 (2017г.) Молекулно профилиране на основните хистологични типове белодробни карциноми Вероника Йорданова Петкова, MSc
Договор №Д-137 (2017г.) Изследване ролята на хипоксични микро РНКи при карцином на ларинкса Силва Гаро Гирагосян, MSc
Договор №Д-132 (2017г.) Оценка на значението на панел от соматични мутации като прогностични фактори при карцинома на стомаха д-р Ангел Николаев Арабаджиев
Договор №97 (2016г.) Разширяване на биобанката от пациенти с овариален карцином и оптимизиране на условията за съхранение на биологични материали Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм
Договор №96 (2016г.) Съхранение на тъкани за доразширяване на тъканна, плазмена и ДНК банка от пациенти с рак на гърдата Доц. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм
Договор №90 (2016г.) Анализ на експресията на микроРНКи в плазма при пациенти с не-дребноклетъчни белодробни карциноми и обструктивни белодробни болести Доц. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, дм
Договор №83 (2016г.) Некласически форми на 21- хидроксилазен дефицит: клинична и молекулярно-генетична диагноза Проф. д-р Ива Христова Стоева, дм
Договор №81 (2016г.) Епигенетични биомаркери при Български пациенти с езофагеални тумори Доц. д-р Олег Георгиев Чолаков, дм
Договор №76 (2016г.) Експресионен анализ на микрорибонуклеинови киселини в плазма при пациенти с ревматоиден артрит и определяне на диагностичната и прогностичната им стойност Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн
Договор №75 (2016г.) Определяне на диагностичната и прогностичната стойност на микрорибонуклеинови киселини в плазма при пациенти със системен лупус еритематозус Доц. д-р Симеон Валентинов Монов, дм
Договор №67 (2016г.) Изследване на връзката между полиморфизмите на IL-17 rs2275913 и серумните нива на IL-17 – фактори за развитие на дерматомиозит у възрастни Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Договор №63 (2016г.) Изследване ролята на фармакогенетични фактори при прецизиране лекарствената терапия с такролимус при пациенти с бъбречна трансплантация в България Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дм, дмн
Договор №35 (2016г.) Потвърдителен анализ на потенциално патогенни варианти в гени свързани с Болест на Паркинсон, открити при секвениране от ново поколение Проф. д-р Албена Кирилова Йорданова, дб
Договор №30 (2016г.) Генетично профилиране на ларингеален карцином чрез секвениране от ново поколение Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн
Договор №29 (2016г.) Молекулярни маркери с диагностична и прогностична стойност при лечение на солидни тумори в детска възраст Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №27 (2016г.) Aнализ на соматични мутации при български пациенти с колоректални и стомашни карциноми чрез секвениране от ново поколение на панел от тумор-асоциирани ген Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм
Договор №26 (2016г.) Асоциативен анализ на полиморфни маркери в или в близост до подбрани кандидат-гени, свързани с предразположението към артериална хипертония, при българи Проф. д-р Кирил Любенов Найденов, дх
Договор №24 (2016г.) Aнализ на соматични мутации при основните хистологични типове белодробни карциноми: ПК, АК, НЕТ (КТ, ДКБД и ЕКНЕК) в група български пациенти чрез секвениране от ново поколение на панел от тумор-асоциирани гени Гл. ас. д-р Атанаска Величкова Миткова, дб
Договор №12-Д (2016г.) Експресионен анализ на разширен панел от подбрани хипоксични микро РНКи при пациенти, диагностицирани с рак на ларинкса в тъканни и плазмени проби Силва Гаро Гирагосян, MSc
Договор №11-Д (2016г.) Експресионен анализ на Toll- like receptor 2 (TLR2), Toll-like receptor 4 (TLR4) и Toll-like receptor 7 (TLR7) при пациенти с хроничен гноен отит и хроичен риносиуит д-р Стоян Иванов Димитров
Договор №8-Д (2016г.) Секвениране чрез синтез от ново поколение при селектирани пациенти с различни характеристики на вродени аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) Валентин Мартинов Пенчев, MSc
Договор №6-Д (2016г.) Мутации в гена кодиращ hТРО сред клинично селектирани български пациенти с първичен вроден хипотиреоидизъм д-р Борис Георгиев Стоилов
Договор №5-Д (2016г.) Количествен PCR в реално време на хромозомни микроаберации, открити при пациенти с комплексни епилептични синдроми чрез микрочипова технология д-р Валентина Любенова Пейчева,дб
Договор №68 (2015г.) Анализ на полиморфни варианти в кандидат гени асоциирани с отговора към терапия с метотраксат при деца с юношески идиопатичен артрит Доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм
Договор №66 (2015г.) Генетични изменения при първични глиобластоми и връзката им с прогнозата при български пациенти Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дм
Договор №62 (2015г.) Експресионен анализ на микрорибонуклеинови киселини в серум и определяне на диагностичната и прогностичната им стойност при пациенти с прогресивна системна склероза Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн
Договор №61 (2015г.) Нови диагностични и прогностични биомаркери при ревматоиден артрит доц.д-р Симеон Валентинов Монов, дм
Договор №55 (2015г.) Роля на промоторно хиперметилиране в гена CD3Z за етиологията и патогенезата на дерматомиозита Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Договор №50 (2015г.) Новогенерационно секвениране на прицелни гени за дегенерация на ретината при български пациенти Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн
Договор №24 (2015г.) Разработване на неинвазивен метод за оценка на имплантационния потенциал на човешки ембриони на базата на експресия на микроРНКи в средата за култивиране Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №24-Д (2015г.) Изследване на полиморфизми в гени COMT, MTHFR и MAO и тяхната асоциация при български пациенти с болест на Алцхаймер и с болест на Паркинсон Калина Йонкова Михова, MSc
Договор №23-Д (2015г.) Потвърждаване на потенциално патогенни хромозомни микроаберации при пациенти с епилепсия и умствено изоставане, открити чрез метода на сравнителната геномна хибридизация д-р Валентина Любенова Пейчева,дб
Договор №21 (2015г.) Молекулярно-генетична структура на полирезистентните инвазивни и респираторни щамове Streptococcus pneumoniae изолирани пет години след старта на масовата имунизация на новородените деца в България с пневмококова ваксина Проф. д-р Лена Петрова Сечанова, дм
Договор №20 (2015г.) Приложение на новогенерационно секвениране за откриване на соматични мутации при глиоми и тумори на гастроинтестиналния тракт в подбрана група български пациенти Проф. д-р Албена Кирилова Йорданова, дб
Договор №17-Д (2015г.) Приложение на секвениране от ново поколение за откриване на мутации водещи до различни проявления на вродени аномалии на бъбреци и отделителна система Валентин Мартинов Пенчев, MSc
Договор №16-Д (2015г.) Анализ за наличие на герминативни мутации в панел от 94 тумор-асоциирани гени чрез новогенерационно секвениране при български пациенти с фамилен рак на гърдата д-р Даниела Росенова Дачева,дб
Договор №15-Д (2015г.) Експресионен анализ на микро РНКи като молекулни маркери за ранно диагностициране и прогноза при ларингеален карцином Силва Гаро Гирагосян, MSc
Договор №13-Д (2015г.) Асоциативно проучване на полиморфизми във VEGF гена като прогностични фактори при карцином на млечната жлеза д-р Мариела Борисова Василева-Славева, дм
Договор №11 (2015г.) Клонален произход на изолати E. coli и K. Pneumoniae, произвеждащи карбапенемаза- и/или широкоспектърна бета лактамази (ESBLs) и охарактеризиране на локализацията на гените, кодиращи тези ензими Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
Договор №8-Д (2015г.) Оценка връзката между маркери за системно възпаление (CRP, IL-6, IL-10, IL-33, CCL2/MCP-1), витамин Д статуса и хода на протичане на болестта при пациенти с хронична спонтанна уртикария д-р Анна Валериева Димитрова, дм
Договор №7-C (2015г.) Анализ на панел от гени, асоциирани с предразположение за развитието на фамилен рак на гърдата и яйчниците, чрез секвениране от ново поколение Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
Договор №5 (2015г.) Експресионен профил на BPIFA1 (PLUNC) гена при пациенти с хроничен риносинуит и хроничен гноен отит Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн
Договор №1 (2015г.) Изследване на асоциацията между полиморфни варианти в диабет – свързани гени и риска от исхемична болест на сърцето при българи Проф. д-р Кирил Любенов Найденов, дх
Договор №61 (2014г.) Роля на полиморфизмите в CD3Z гена в етиологията и патогенезата на дерматомиозита в България Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Договор №58 (2014г.) Мутационен скрининг на български пациенти с дегенерация на ретината Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн
Договор №57 (2014г.) Изясняване на последиците от структурни аберации засягащи гените LPP, CFHR1 и CFHR3 на ниво нуклеотидна последователност Доц. д-р Анелия Христова Буева, дм
Договор №56 (2014г.) Анализ на експресията на микро РНКите let-7a, miR-21 и miR-205 при български пациенти с не-дребноклетъчни белодробни карциноми Доц. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, дм
Договор №55 (2014г.) Проучване ролята на HPV в патогенезата на карцинома на хранопровода при български пациенти Доц. д-р Олег Георгиев Чолаков, дм
Договор №53 (2014г.) Молекулярно-генетичен анализ за носителство на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените при пациентки с овариален карцином Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм
Договор №52 (2014г.) Геномно скриниране при пациенти с идиопатична епилепсия и умствено изоставане Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм
Договор №51 (2014г.) Експресионен анализ на микрорибонуклеинови киселини в периферна кръв и определяне на диагностичната и прогностичната им стойност при пациенти със системен лупус еритематозус Доц. д-р Симеон Валентинов Монов, дм
Договор №46 (2014г.) Методология на получаването и съхранението на туморни тъкани за създаването на тъканна банка от пациенти с карциноми на дебелото черво, стомаха и щитовидната жлеза Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм
Договор №42 (2014г.) Валидиране на протокол за секвениране от следващо поколение със секвенатор IonTorrent PGM за откриване на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
Договор №41 (2014г.) Репликация на резултатите от пилотно геномно екзомно изследване в независима кохорта от хероин зависими индивиди и контроли Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №36 (2014г.) Епидемиологично типиране, механизми на резистентност при карбапенемаза- и/или широкоспектърна бета лактамази (ESBLs)- продуциращи клинично значими и от носители представители на сем. Enterobacteriaceae в три Университетски болници в София, Плевен и Варна Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
Договор №28-Д (2014г.) Получаване и съхранение на тъкани за доразширяване на тъканна банка от пациенти с карцином на млечната жлеза д-р Мариела Борисова Василева-Славева, дм
Договор №27 (2014г.) Геномните асоциативни проучвания като съвременен подход за изясняване на генетичните основи на артериалната хипертония: репликативно проучване на позитивни сигнали за асоциация при българската популация Проф. д-р Кирил Любенов Найденов, дх
Договор №24-Д (2014г.) Мутационен анализ на ген LRRK2 при български пациенти с болест на Паркинсон. Калина Йонкова Михова, MSc
Договор №21-Д (2014г.) Връзка на неврокогнитивни нарушения при болни с БАР-тип 1 и генетични полиморфизми в 5HTTLPR, FKPB5, 5HTR2A, NR3C1, MAOA- u VNTR гените д-р Младен Германов Пенчев, дм
Договор №20-Д (2014г.) Роля на мутациите в митохондриалната ДНК в патогенезата на несиндромната слухова загуба свързана с употреба на аминогликозидни антибиотици д-р Иглика Петрова Станчева, дм
Договор №18-Д (2014г.) Изследване на ролята на гените SALL1, EYA1 и SIX1 в етиологията на вродени аномалии на бъбреци и отделителна система. Валентин Мартинов Пенчев, MSc
Договор №17-Д (2014г.) Aнализ на спектъра от соматични мутации в тумори от български пациенти с рак на гърдата чрез секвениране от ново поколение. д-р Даниела Росенова Дачева,дб
Договор №16-Д (2014г.) Репликативно проучване за установяване на потенциална асоциация между полиморфни варианти във водещи кандидат – гени от геномни – асоциативни проучвания и исхемична болест на сърцето при български пациенти д-р Рени Стойова Цвеова, дб
Договор №11-Д (2014г.) Апоптоза и хипоксия при плоскоклетъчен карцином на ларинкса- молекулярни и генетични фактори Гл. ас. д-р Тодор Мирославов Попов, дм
Договор №9 (2014г.) Изследване на пациенти с установена или предполагаема множествена ендокринна неоплазия и оценка на връзката на наблюдавания фенотип с вариации в гените MEN1 и MEN2 Доц. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм
Договор №70 (2013г.) Експресия на фузионния EML4-ALK онкоген при български пациенти с недребноклетъчни белодробни карциноми Доц. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, дм
Договор №61 (2013г.) Изследване ролята на аберации в кандидат гените SKAP2, SUMF1, CROCC и TNS1 за патологията на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система. Доц. д-р Анелия Христова Буева, дм
Договор №60 (2013г.) Експресионен анализ на микрорибонуклеинови киселини - 146 и - 155 в кръв и синовиална течност при пациенти с ревматоиден артрит и остеоартроза и определяне на диагностичната и прогностичната им стойност Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн
Договор №56 (2013г.) Молекулярно-генетичен анализ на гени с междинна пенетрантност при BRCA негативни пациентки с фамилен карцином на гърдата Проф. д-р Светлана Любомирова Христова, дмн
Договор №33-Д (2013г.) Връзка между неврокогнитивни нарушения при болни с БАР-тип 1 и генетични полиморфизми в DISC1 гена д-р Младен Германов Пенчев, дм
Договор №32 (2013г.) Изследване на ролята на полиморфизми в RELN, COL1A1 и BMP2 гените в патогенезата на отосклерозата Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн
Договор №30-Д (2013г.) Възможности на сравнителната геномна хибридизация за разкриване на етиологията на вродения хипопитуитаризъм, асоцииран с дефицит на аденокортикотропен хормон, очни, костни и урогенитални аномалии. д-р Ани Валентинова Аройо, дм
Договор №27-Д (2013г.) Методология на получаването и съхранението на туморни тъкани за установяването на прогностични и предиктивни фактори при карцинома на гърдата д-р Мариела Борисова Василева-Славева, дм
Договор №26 (2013г.) Молекулни дефекти при бенигнени неонатални форми на епилепсия и клинико--електрофизиологични синдроми Проф. д-р Албена Кирилова Йорданова, дб
Договор №26-Д (2013г.) Генетични аспекти на несиндромната слухова загуба-конексин 26, 30 и 31 д-р Иглика Петрова Станчева, дм
Договор №25 (2013г.) Изследване на генетични детерминанти на неврокогнитивни ендофенотипи при зависимости Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №25-Д (2013г.) Скрининг за мутации в ген LRRK2 при български пациенти с болест на Паркинсон Калина Йонкова Михова, MSc
Договор №19 (2013г.) Клонален произход на множествено резистентни инвазивни и респираторни щамове Streptococcus pneumoniae изолирани преди и след въвеждането на масова имунизация с пневмококова конюгирана ваксина (2006-2013). Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
Договор №9 (2013г.) Експресионен анализ на гените SOX2, SOX6, SOX8 и SOX9 и приложимостта им като прогностични маркери при малигнени глиални тумори Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дм
Договор №8 (2013г.) Анализ на полиморфни варианти в кандидат- гени, асоциирани с артериална хипертония при български пациенти Проф. д-р Кирил Любенов Найденов, дх
Договор №7-Д (2013г.) miRNAs експресионно профилиране в плазма и урина от пациенти с рак на простатата д-р Дарина Людмилова Качакова, дб
Договор №6-Д (2013г.) Молекулярни и генетични фактори на ангиогенезата при плоскоклетъчни карциноми на ларинкса Гл. ас. д-р Тодор Мирославов Попов, дм
Договор №3-Д (2013г.) Експресионен анализ на молекулни маркери в циркулиращи туморни клетки (ЦТК) от периферна кръв при български пациентки с метастазирал карцином на гърдата д-р Даниела Росенова Дачева,дб
Договор №2-Д (2013г.) Асоциативно изследване на полиморфни варианти във водещи кандидат - гени от геномни, асоциативни проучвания при болни с исхемична болест на сърцето в българската популация д-р Рени Стойова Цвеова, дб
Договор №59 (2012г.) Въвеждане на мутационен скрининг за транскрипционните фактори POU1F-1 (PIT-1), HESX1, SOX3 при пациенти с вроден хипосоматотропизъм Проф. д-р Ива Христова Стоева, дм
Договор №55 (2012г.) Проучване на ролята на RELN гена в патогенезата на отосклерозата Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн
Договор №39 (2012г.) Асоциативно изследване на кандидат гени CACNA1C и ANK3 от геномни асоциативни проучвания, при болни с биполярно афективно разстройство в българската популация Проф. д-р Вихра Крумова Миланова-Нешева, дмн
Договор №33 (2012г.) Изучаване молекулните основи на наследствената спастична параплегия с автозно-рецесивен тип на унаследяване чрез клинично и генетично изследване на пациенти от ромски етнически произход Проф. д-р Албена Кирилова Йорданова, дб
Договор №29-Д (2012г.) Въвеждане на мутационен анализ на SOX2 при български пациенти с вроден хипосоматотропизъм и/или очни аномалии д-р Ани Валентинова Аройо, дм
Договор №21 (2012г.) Генотип-фенотип корелации при невродегенеративни заболявания протичащи с паркинсонизъм Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн
Договор №20-Д (2012г.) Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в BRCA1 и BRCA2 гените при български пациентки с тройнонегативен карцином на гърдата д-р Румяна Иванова Додова, дб
Договор №19-Д (2012г.) Експресионно профилиране на miRNAs в простатни тъкани и плазма при български пациенти д-р Дарина Людмилова Качакова, дб
Договор №18-Д (2012г.) Влияние на генетичните фактори върху терапията с индиректни антикоагуланти при български пациенти със сърдечно-съдови заболявания д-р Рени Стойова Цвеова, дб
Договор №17-Д (2012г.) Експресионен анализ на гените CAIX, MMP-9 и TGF-β2 и приложимостта им като прогностичен маркер при малигнени глиални тумори д-р Гергана Стефанова Станчева, дб
Договор №15-Д (2012г.) Молекулярни и генетични основи на ангиогенезата при плоскоклетъчни карциноми на ларинкса Гл. ас. д-р Тодор Мирославов Попов, дм
Договор №14-Д (2012г.) Нива на експресия на микрорибонуклеинови киселини в кръв и синовиална течност като потенциални биомаркери за поставяне на диагноза, определяне на тежестта и прогнозата но ревматоиден артрит д-р Руска Петрова Шумналиева, дм
Договор №11-Д (2012г.) Генетични аспекти на несиндромната слухова загуба - конексин 26 и 30 д-р Иглика Петрова Станчева, дм
Договор №59 (2011г.) Откриване на мутациите на HFE гена при пациенти с хронични чернодробни заболявания с или без съпътстващ синдром на желязно претоварване Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн
Договор №56 (2011г.) Асоциативно изследване на кандидатгени и ендофенотипи при биполярно афективно разстройство Проф. д-р Вихра Крумова Миланова-Нешева, дмн
Договор №51 (2011г.) Изследване на ролята на геномните изменения, делеции и дупликации, за патологията на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) Доц. д-р Анелия Христова Буева, дм
Договор №47 (2011г.) Анализ на мутации в BRCA1 гена при български пациенти с тройнонегативен карцином на гърдата Проф. д-р Светлана Любомирова Христова, дмн
Договор №30-Д (2011г.) Молекулярно-генетичен анализ на SLC2A1 гена и фенотипгенотипни корелации при пациенти с детска абсансна епилепсия с ранно начало д-р Далия Методиева Кънчева, дб
Договор №28-Д (2011г.) Асоциативно проучване на кандидат гени за суицидно поведение при пациенти с различни психиатрични диагнози д-р Туран Селим Асан
Договор №26-Д (2011г.) Роля на промоторното хиперметилиране в ларингеалната карциногенеза д-р Станислав Христов Йорданов, дм
Договор №25-Д (2011г.) Генетичен анализ за носителство на мутации в екзон 11 на BRCA2 гена при пациентки с фамилен рак на гърдата в българската популация д-р Румяна Иванова Додова, дб
Договор №24-Д (2011г.) Асоциативно проучване на полиморфни варианти, разположени в хромозомен локус 11р15 и оценяване на тяхната значимост за развитието на рака на простатата д-р Дарина Людмилова Качакова, дб
Договор №23-Д (2011г.) Изследване на IDH1, IDH2 и TP53 гените и 1р/19q хромозомните делеции при български пациенти с малигнени глиални тумори д-р Гергана Стефанова Станчева, дб
Договор №18 (2011г.) Ранни когнитивни нарушения при пациенти с артериална хипертония Проф. д-р Кирил Любенов Найденов, дх
Договор №9-Д (2011г.) Артериална хипертония. Ранни когнитивни нарушения д-р Теодора Иванова Янева-Сиракова, дм
Договор №1-Д (2011г.) Първични невроендокринни тумори на белите дробове - съпоставяне между имунохистохимични експресионни маркери и клиникопатологични показатели д-р Дора Маринова Маринова, дм
Договор №28 (2010г.) Изследване на промоторно хиперметилиране на биомакери в урина, асоциирани с рака на простатата и оценяване на тяхната диагностична стойност при български пациенти Чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн
Договор №27 (2010г.) Изследване на молекулните основи на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) в България. Роля на PAX2 за патогенезата на ВАБОС Доц. д-р Анелия Христова Буева, дм
Договор №18-Д (2010г.) Имунохистохимични и генетични експресионни маркери при първични малигнени епителни белодробни тумори д-р Дора Маринова Маринова, дм
Договор №15 (2010г.) Изследване на връзката между полиморфизмите в MBL гена (манозобайндинг лектин) и възникването на дерматомиозита в България Проф. д-р Алексей Славков Савов, дб
Договор №9-Д (2010г.) Анализ на полиморфни варианти в гени с ниска пенетрантност, свързани с повишен риск за развитие на рак на гърдата д-р Румяна Иванова Додова, дб
Договор №8-Д (2010г.) Генетични маркери с прогностична стойност при малигнени глиални тумори д-р Гергана Стефанова Станчева, дб
Договор №59 (2009г.) Плоскоклетъчен карцином на ларинкса и хипофаринкса. Генетични дефекти свързани с карциногенезата и биологичното поведение на тумора Доц. д-р Иван Йорданов Чалъков, дм
Договор №57 (2009г.) Изследване на връзката между полиморфизмите в интерлевкин-10 гена (IL-10) и възникването на дерматомиозита в България Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Договор №55 (2009г.) Скрининг за небалансирани субмикроскопски аберации на субтеломерни и интерстициални хромозомни райони при пациенти с идиопатично умствено изоставане Проф. д-р Алексей Славков Савов, дб
Договор №54 (2009г.) Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в BRCA1 и BRCA2 гените при български пациенти с наследствен карцином на гърдата Гл. ас. д-р Атанаска Величкова Миткова, дб
Договор №53 (2009г.) Изследване на генетични и епигенетични промени на FMR1 при български пациенти с клиничен фенотип синдром на чуплива Х хромозома Доц. д-р Радослава Василева Въжарова, дм
Договор №52 (2009г.) Изследване на кандидат гени в район на скаченост за фамилна парциална епилепсия д-р Теодора Евгениева Горанова, дб
Договор №51 (2009г.) Анализ на полиморфни варианти в кандидат гени, асоциирани с рак на простатата Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №50 (2009г.) Молекулярна диагностика на глухотата Проф. д-р Кунчо Велев Кунев, дм, дмн
Договор №44 (2009г.) Определяне честотата на мутации в MSH6 гена между пациенти с ендометриален карцином чиито биопсични материали показват инактивиращи мутации в KRAS гена д-р Дарина Веселинова Константинова, дб
Договор №43 (2009г.) Изследване на ролята на хепатоцитния нуклеарен фактор 1-бета (HNF1β) за развитието на вродени аномалии на отделителната система Гл. ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Договор №10 (2009г.) Фамилно асоциативно изследване на неврокогнитивни нарушения и DISC1 ген при болни с биполярно афективно разстройство Проф. д-р Вихра Крумова Миланова-Нешева, дмн
Договор №9 (2009г.) Фенотипна характеристика на изолатна популация Ас. д-р Анелия Цолова Кънчева-Белева, дм
Договор №8И (2009г.) Доизграждане на звена „Клетъчни и тъканни култури” и „Микрочипове и лазерна микродисекция” към Център по молекулна медицина, МУ - София Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
Договор 4-С (2009г.) Генетични, невропсихологични и васкуларни маркери за ранна диагноза при болестта на Алцхаймер и съдовата деменция Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн
Договор №36 (2008г.) Определяне значението на мутационния анализ на гена за бета-катенин (CTNNB1) при пациенти с ендометриален карцином Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
Договор №26 (2008г.) Проучване ролята на полиморфизмите в туморния некрозен фактор-алфа (TNF-α) за патологията на дерматомиозита в България Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Договор №27-Д (2008г.) Асоциация на полиморфни варианти в регулаторни гени на андрогенната биосинтеза (CYP1B1, CYP19 и SRD5A2) с увеличен риск от развитие на рак на простатата в България д-р Еленко Петков Попов, дм
Договор №24-Д (2008г.) Скрининг за точкови мутации в гена за коагулационен фактор VIII при български пациенти с хемофилия А Венцислав Руменов Атанасов, MSc
Договор №17 (2008г.) Влияние на генетичните варианти в ABCА4 гена върху развитие на свързаната с възрастта дегенерация на макулата (ARMD) и оценка на риска от заболяването в българската популация Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дм, дмн
Договор №15 (2008г.) Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в MLH1 и MSH2 гените при български пациенти с колоректален карцином Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Договор №14 (2008г.) Честота и характер на мутациите в гена WT1 при пациенти със стероид-резистентен нефротичен синдром в България Гл. ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Договор №45 (2007г.) Ендофенотипна характеристика на болни с афективни разстройства Проф. д-р Вихра Крумова Миланова-Нешева, дмн
Договор №29 (2007г.) Роля на мутациите в подоциновия ген (NPHS2) за патологията на стероид-резистентния нефротичен синдром и за популационния риск от микроалбуминурия в България Гл. ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Договор №28 (2007г.) Изследване на ролята на полиморфните варианти на метаботропния глутаматен рецептор 1 за предразположение към афективни разстройства и наркотични зависимости Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дм, дмн
Договор №27 (2007г.) Изследване влиянието на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените върху развитие на рак на гърдата и рак на простатата Гл. ас. д-р Атанаска Величкова Миткова, дб
Договор №8-Д (2007г.) Асоциативно проучване за ролята на алелните варианти I157T и 1100delC в CHEK2 гена при български пациенти с колоректален и ендометриален карцином д-р Дарина Веселинова Константинова, дб
Договор №28 (2006г.) Проучване ролята на полиморфизми в гени XRCC1 и XRCC3 за развитие на ранните лъчеви реакции при карцином на маточната шийка и ендометриума Проф. д-р Алексей Славков Савов, дб
Договор №2 (2006г.) Скрининг за молекулни дефекти в ген nipa1 при български пациенти с наследствена спастична параплегия д-р Невяна Иванова Иванова, дб
Покажи всички проекти
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.