Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Сектор "Метаболомика"

Сектор “Метаболомика” е обособен на базата на лабораторията „Анализ на биоактивни субстанции” в Катедра Медицинска химия и биохимия, МФ, МУ-София. Той позволява прилагането на интегрирани геномни и метаболомни подходи за изучаване на рака, моделни системи от нормални и туморни клетъчни линии, молекулните събития в раковата клетка, апоптозата, анализ на биологични течности – плазма, урина и др. с цел откриване на нови биомаркери за диагностика и терапия.

Оборудване: 

Секторът разполага с две HPLC системи, Термо- LC/MS хибридна система, Single quadropole GC/MS система с EI йонизация.
система за мас-спектрометрия LTQ Orbitrap Discovery Системата се  състои се от два последователно свързани мас анализатора (линеен йон трап и Orbitrap). Системата е окомплектована с два източника за въвеждане и йонизация на пробите – електроспрей (EI) и химична йонизация при атмосферно налягане (APCI). Апаратът има висока резолюция в спектъра на нискомолекулните съединения (пептиди и метаболити), което позволява интегриран подход на изследване – функционална геномика и метаболомика при изучаването на рака, моделни системи на нормални и ракови клетъчни линии; метаболитно профилиране на клетки и тъкани при рак и апоптоза; метаболитно профилиране и анализ на биологични течности – плазма, урина от пациенти с пълно клинично описание с цел разкриване на нови бимаркери, приложими в диагностиката и терапевтичния мониторинг; метаболитно профилиране при доказани вродени грешки на обмяната, изследване на връзката между храненето и метаболизма при състояния на здраве и болест. 

Капилярна система за високо ефективна течна хроматография (HPLC) модел Surveyor (ThermoElectron) за предварително хроматографско разделяне на пробите.

Q Exactive (Thermo Fisher Cor. USA) мас спектроскопска система от ново поколение oкомплектована със разнообразни модули за първоначална обработка на пробите.

Turbo Flow и Nanoflow хроматографски системи. 

Ултра перформанс хроматографска система (UPLC) UltiMate 3000 (Dionex

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.