Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Сектор "Биобанкиране"

В Сектор Биобанкиране на ЦММ се съхранява уникална колекция от проби и клинична база данни на семейства и отделни пациенти с невро-мускулни заболявания; епилепсия; ромски семейства с афективни разстройства и епилепсия; български триоси, голям брой пациемти и контроли с биполярни афективни разстройства, хероинова зависимост и др. Те са събирани в продължение на повече от 20 години и са в основата на прецизните резултати, получени в тази област. В допълнение през последните години в резултат на развитие на онкогенетичното направление, биобанката на ЦММ беше обогатена с тъканни и ДНК проби от различни видове тумори (колоректален и ендометриален карцином, рак на гърдата, рак на яйчниците и простатата, рак на белия дроб, ларингеален карцином, мозъчнии тумори на хранопровода и др.), както и проби урина от пациенто с рак на простатата.

В допълнение беше създадена колекция от туморна ДНК/ РНК, циркулиращи туморни клетки и плазмена биобанка. В сектора също така се съхраняват проби от жени с гестационен диабет и контроли с нормална бременност; семейства с деца, страдащи от бъбречни  заболявания; семейства с очни заболявания (ретинитис пигментоза, вродена глаукома, атрофия на Лебер, дегенерация на макулата и др.). Към настоящия момент  събраната биобанка  на MMC обхваща над 11 000 ДНК проби, повече от 6000 проби плазма и серум, приблизително 2000 тъканни проби от тумори и прилежащите им нормални тъкани, 700 здрави контроли, 200 проби от урина на пациенти с рак на простатата, 100 проби синовиална течност и повече от 500 РНК/ кДНКпроби. Съществуващата биобанка дава възможност за колаборации и сътрудничество както на национално, така и на международно ниво.

През  2010 г., ЦММ, МУ-София, бе приет за асоцииран член на консорциума BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). BBMRI-ERIC е една от най-големите международни научноизследователски мрежи за изграждане на мащабна инфраструктура за биобанкиране в Европа, състояща се от 54 члена от 30 страни. Главната цел на тази пан-европейска инфраструктура е да създаде мрежа от биобанки и да разшири спектъра на съхраняваните тъкани и други биологични материали, заедно с модерна система от регистри и бази данни за клинични изследвания.

По инициатива на Министерството на образованието през 2011 г. ММС е основното ядро на Националния университетски комплекс по биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ / инфраструктурен проект DUNK 2009 01/2., ФНИ, МОН) и инфраструктура за геномни, протеомни и метаболомични изследвания , компютърна симулация и проектиране на кандидати за лекарства, беше включена в националната пътна карта за изследователски инфраструктури, като български представител на BBMRI (BG-BBMRI).

През 2018 г. МУ-София, с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на България стана официален член на BBMRI-ERIC. Това ще позволи допълването и разширяването на съществуващите ресурси и пълното им интегриране в европейските научни, етични, правни и социални рамки, както и развитието на българската мрежа за биобанкиране, обединена около ЦММ като ядро и създадена от МУ-София като координатор.

Оборудване:
6 стандартни ниско-температурни
(-20oC)  фризера (400 л.), 6 фризера за дълбоко замръзяване (-860C 600 л.) и отделна система за съхранение на проби в течен азот, включваща криогенен съд Cryostor (110 л.) (Thermo Scientific) и 3 Дюарови съда (Thermo Scientific) за дълготрайно архивиране, със специализирана електронна алармена система за контрол, автоматизирана система за изолиране на ДНК/ РНК Chemagic Magnetic Separation Module I, Автоматизирана система за накапване в 96/384-ямкови плаки BIOMEK FXP liquid handling robot, спектрофотометър Nanodrop ND-1000 (Life Technologies) и два флуориметъра Qubit® Fluorometers (Life Technologies) за качетвен контрол на ДНК/РНК.

Въведена е бар-код четяща система и система за управлвние на лабораторна информация (Laboratory Information Management System - LIMS), осигуряващи автоматизирано регистриране, проследяване и мениджмънт на лабораторните проби и анализи.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.