Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Лаборатория по хемодинамика на бъбречните фукнции

В Лабораторията по хемодинамика и бъбречни функции могат да бъдат провеждани хронични и остри експерименти с малки опитни животни /плъхове/, свързани с изследване на артериално налягане и бъбречна функция.

Оборудване: 

Телеметрична система за регистрация на биологични сигнали; Компютеризираната модулна полифизиографска работна станция за регистрация, обработка и анализ на биологични сигнали; Операционен  микроскоп; Клетки и стелажи за индивидуално и групово отглеждане на опитни животни.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.