Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Сектор "Клетъчни култури и сигнална трансдукция"

Сектор Клетъчни култури е оборудван с апаратура за основни клетъчно-биологични изследвания и EBV трансформация, както и поддържане на стабилни клетъчни линии. Секторът ще позволи прилагането на геномни и клетъчно-биологични подходи за изясняване на механизмите на наследствените заболявания и същевременно ще допринесе за обогатяване на биобанката ни чрез включване на клетъчни и тъканни култури. 

Сигнална трансдукция. Основните научни направления на Лабораторията по Сигнална Трансдукция, през изминалите години, са свързани с изследване молекулните механизми на пролиферация в различни моделни системи, като основен обект на изследване са няколко сигнално-трансдукционни пътища, включващи, протеин кинази, МАР кинази, транскрипционни фактори, регулация на клетъчния цикъл и др. Едно от основните постижения на групата е изясняването на молекулните механизми, регулиращи клетъчния растеж и диференциация при нормални и патологични състояния. Екипът за пръв път разкри клетъчнотипово специфичен механизъм на EGF-индуцирано МАРК активиране в човешки епидермални кератиноцити и кожни фибробласти. Друг аспект от работата в лабораторията е задълбоченото изследване на функциите на регулатора на актиновата реорганизация, ГТФазата и Rac1. Оригиналните резултати на групата демонстрират, че свръхекспресията на Rac1, характерна за кожните тумори, води не само до повишената мобилност на туморните клетки чрез неговите ефекти върху актиновия цитоскелет, но и също така обезпечава тяхната експанзия като инхибира процеса на диференциация. Тези изследвания могат да допринесат за създаването на нови стратегии срещу стареенето на кожата, подпомагането на зарастването на рани, както и за инхибирането на злокачествения кожен растеж. Научната дейност на екипа е насочена също към откриване на нови съединения, които селективно унищожават туморните клетки. 

Оборудване:

Осигурено е необходимото оборудване за лаборатория клас II, включващо 2 ламинара,  СО2 инкубатор, инвертен и флуоресцентен микроскопи.

Термостат за култивиране на клетъчни култури Binder CB 150. Той позволява работа при температура 7-60°С, стерилизация с горещ въздух (180°С), мониторинг на основните показатели (температура, концентрация на СО2 и т.н.) и аларма при възникване на грешки. Термостатът е снабден с бутилка СО2 .

Бинокулярен инвертен микроскоп за работа с живи клетки Leica DMI 3000B и микроскоп за светлинна и флуоресцентна микроскопия Leica 

Автоматизирана флуоресцентна система InCell Analyzer 6000 (GE Healthcare) и Flow-cytometer Navios (Beckman Coulter).

За съхранение на пробите е закупен Cryogenic vessel Cryostor(110 l) (Thermo Scientific), един фризер за дълбоко замръзяване на- 860C  и 2 стандартни фризера за поддържане на -20oC.

Анализ на биологично активни вещества. В специализирана изследователска лаборатория за „Анализ на биологично активни вещества” се извършват две основни научно – изследователски дейности:  разработване на хроматографски аналитични методи за определяне на ниско – молекулни биомаркери в биологични течности; и синтез и анализ на пептиди и пептидомиметици. От създаването на лабораторията, през 2003 г., в нея са разработени редица оригинални HPLC хроматографски методи за анализ. Наскоро в лабораторията беше разработен и ВЕТХ метод за количествено определяне на биотиоли (хомоцистеин, цистеин и глутатион) в биологични течности. Други интереси на лабораторията са насочени към изследвания на механизмите на програмираната клетъчна смърт, и особено протеолитичния контрол на апоптозата. Разработват се нови, флуорогенни методи за анализ на каспазите както и за изолиране, идентификация и пречистване на каспазни инхибитори от различни природни източници. Създаден бе нов нетрадиционен подход за определяне на протеазна активност. На тази основа бе разработен нов метод, позволяващ едновременното определяне на ензимната активност на няколко каспази в една проба. Специфичен инхибитор на каспази бе изолиран от растителен екстракт от Тribulus Тerrestris. 

Оборудване: Tandem Mass Spectrometer за анализ на ниско-молекулни съединения; HPLC система, liquid scintillation counter, мултифункционален ELISA четец за плаки, PCR апарати, ултрацентрофуги

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.