Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦЛТЛМКФ)

Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология е специализирана, университетски свързана структура при УМБАЛ “Александровска“ с 20 г. история на растеж и развитие. Сега тя служи като референтно звено за националните академични и здравни структури. Съставът на ЦЛТЛМКФ включва опитни учени и способни лабораторни технолози със специална подготовка и уникален опит за разработване и валидиране на методи с широк спектър на приложение в областите лекарствен мониторинг, академични и клинични проучвания. 

Oборудване:

Газов хроматограф (Agilent Technologies)

ВЕТХ с УВ, ФДА, флуоресцентна и електрохимична детекция (Waters и Agilent Technologies brands) 

Течна хроматография с тройно квадруполна тандем масспектрометрична детекция (LC-MS/MS, Model-TSQ Quantum Discovery Max, Thermo Fisher Scientific). Специализирана система за високоефективна течна хроматография с тройно-квадруполна мас-спектрометрия (LC/MS/MS). LC/MS/MS е едно съвременно решение за широко приложение на високоефективния мас спектрометричен анализ както в рутинната клинична диагностика, така и при търсене на нови биомаркери за целите на молекулната диагностика, откриването на нови лекарства, определянето състава на храни и напитки, както и за протеомни, метаболомни и др. анализи.  Тя включва: Тройно-квадруполен мас-спектрометър; Високоефективна течно хроматографска система за бърза хроматография; Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение с дебит за захранване на 2 системи;  Компютърна система и софтуер.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.