Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Сектор "Лазерна микродисекция"

Този сектор е от съществено значение в случаите, в които са налични единични или малко клетки за анализ. В нашата рутинна практика лазерната микродисекция  се използва като предварителна стъпка за отделяне на различни видове клетки (например нормални от ракови клетки) преди по-нататъшен анализ на, като например микрочипове. Лазерната микродисекция има потенциала да подобри значително изследванията и качеството на изолирани клетки за последващо използване при функционални геномични и протеомични изследвания. 

Секторът Лазерна микродисекция е оборудвана:

Система за лазерна микродисекция PALM MicroBeam System, Carl Zeiss Тя позволява прецизно отделяне на различни клетъчни популации от тъкани и живи култури и респективно, изолиране на РНК/ ДНК от конкретна клетъчна популация/ единична клетка и таргетен експресионен или геномен анализ. Техническата възможност за селективно боравене с живи клетки от човешки, животински и растителен произход е изключително важна, тъй като позволява намножаването при in vitro условия на конкретна клетъчна популация или клонална пролиферация на единична клетка, която да послужи за провеждане на разнообразни функционални и геномни изследвания. 

Системата включва моторизирана масичка на микроскопа, с възможност за едновременна обработка на три предметни стъкла, а също и с адаптори за различни съдове за култивиране; съвместима е с широк кръг оцветявания, с възможност за автоматично събиране на няколко проби от 1 до 96 в плака или колекторни капачета. Вземането на пробите се осъществява по начин, който не позволява контакт между предметното стъкло и колекторния съд, което предотвратява контаминацията. Лазерната микродисекция позволява отделяне на туморни от нормални клетки, изследване на конкретни чисти популации от клетки, както и единични клетки.

Автоматизиран криостат SLII, Модел MEV със следните характеристики: 

Дебелина на срезовете 0-60 мкм

За държачи за проби с диаметър 22-25 и 30-35 мм с гумена обшивка

Хоризонтално придвижване 28 mm

Вертикално придвижване поне 57 mm

Ориентация на пробата: x/y/z оси - 8o

Охлаждане на вътрешността на криостата: до  -35 oС

Охлаждане на поставките за пробо-държачи: до -45 оС

Peltier шоково замразяване на две позиции на -55 oС

Стъклото, затварящо кабинета, не замръзва при ниски температури

Моторизирано движение напред/назад, режещ мотор с възможност за промяна на скоростта

Автоматична система за размразяване

Поставка с ниска температура за съхранение на 24 държачи за проби

UV-система за дезинфекция

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.