Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Лабораторията по вегетативна регулация на сърдечно-съдовата система

В рамките на инфраструктурния проект ДУНК 01/2-2009, финансиран от ФНИ, МОН, Лабораторията по вегетативна регулация на сърдечно-съдовата система при Катедрата по физиология, МУ-София беше снабдена с апланационен тонометър Sphygmocor. Апаратът дава възможност за разширяване на изследванията в посока на оценка на състоянието на артериалната стена и скрининг на ранни промени в съдовата стена у индивиди с фамилна обремененост за артериална хипертония и повишен сърдечно-съдов риск. Освен това апланационният тонометър дава възможност да се направи анализ на формата на пулсовата вълна на базата на регистрирана пулсова крива от радиалната артерия и след това с помощта на специална трансферна функция да се изведе формата на пулсовата вълна в аортата, т.нар. крива на централното аортно налягане. През последните години беше доказано, че всъщност най-голямо прогностично значение има именно стойността на това аортно налягане, което понякога значително се отличава от измереното с помощта на сфигмоманометър налягане в брахиалната артерия. Освен това софтуерът на апарата има функция за изчисляване на индекса на усилване (augmentation index), който заедно със СПВ е маркер на артериалната ригидност.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.