Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Сектор "Геномика"

PCR в реално време:
– РНК-експресионен анализ
– SNP генотипиране с TaqMan проби
– SNP генотипиране със SYBR Green
– Количествено определяне на ДНК концентрация

Лицa за контакт:
Силва Гирагосян, дб
Радосвета Божилова, Msc.

-----

Фрагментен анализ:
– Микросателитна нестабилност
– Загуба на хетерозиготност
– Генотипиране на микросателитни маркери

Мултиплексна лигазно зависима амплификация (MLPA)

Директно ДНК секвениране

Лицa за контакт:
Калина Михова, MSc - kmihova@mmcbg.org
Даниела Пенчева, дб
- dacheva@mmcbg.org

-----

Таргетно Новогенерационно секвениране на апарат Ion Torrent, Life Technologies:
– Секвенционен панел Ion AmpliSeq™ Cancer Hotspot
– Секвенционен панел Ion AmpliSeq™ BRCA1 and BRCA2
– Секвенционен панел Ion AmpliSeq™ Colon and Lung Cancer
– Секвенционен панел AmpliSeq™ Inherited Disease

Лице за контакт:
Румяна Додова, дб
- r.dodova@mmcbg.org

– Секвенционен панел по избор на клиента
– Секвениране на микробиом 16S РНК

Лице за контакт:
Вероника Петкова, MSc.
- vpetkova@mmcbg.org

-----

Таргетно Новогенерационно секвениране на апарат MiSeq, Illumina:
– Секвенционен панел Illumina TruSight Cancer (94 гени и 284 SNPs)
– Секвенционен панел Illumina TruSight One (4,813 гени, асоциирани със заболяване)
– Секвенционен панел Illumina TruSight Inherited Diseases (552 гени за тежки заболявания с ранно начало)
– Секвенционен панел Illumina TruSight Tumor 15 (15 гени за солидни тумори)
– Секвениране на микробиом с 16S Metagenomic Sequencing

Лице за контакт: 
Кунка Каменарова, дб
- kkamenarova@mmcbg.org

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.