Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Сектор “Биоинформатика”

Достъп до основни статистически програми и специализиран софтуер за многомащабни биоинформатични анализи като SNP генотипиране, анализ за скаченост и хаплотипен анализ, фрагментен анализ, анализ на микрочипове, анализ на протеомни и метаболомни данни

Достъп до специализирани локални бази данни за генетични анализи, анализи за генна експресия, протеомни и метаболомни изследвания, мутации и полиморфизми, вариации в броя на копията, както и връзка с релевантни публични бази данни

Разработване и предоставяне на научно обосновани системи за управление на данни от биомедицински проучвания, включително клинична информатика и високоинформативни компютърни методи и алгоритми за анализ на многомащабни научни данни

Биоинформатичен анализ за предсказване на биологични събития, в т.ч. молекулна функция, пътища, биологични процеси, взаимодействия на белтъци и т.н.

Биоинформатичен анализ на сурови данни (BAM, VCF), получени от новогенерационно секвениране

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.