Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Сектор “Клетъчни култури и сигнална трансдукция”

Изолиране, поддържане и криопрезервиране на първични клетъчни култури и клетъчни линии

Магнитно сепариране на клетъчни фракции

Изследване за цитоксичност и пролиферация на клетките

Изследване на клетъчни сигнални пътища

“Western” блот

Протеомен анализ на клетъчни лизати чрез 2D електрофореза

Имунофенотипизационен анализ чрез флоуцитометрия и/или имуноцитохимия


Лице за контакт:
ас. Николай Ишкитиев, дб - nishkitiev@medfac.mu-sofia.bg

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.