Инфраструктура за Геномни Данни (Genomic Data Infrastructure) - Нов проект на ЕС за отключване на потенциала на човешката геномика за здравеопазване, изследвания и иновации
07 Dec 2022

На 17 ноември в Брюксел, Белгия, стартира проектът за Европейска инфраструктура за Геномни Данни (Genomic Data Infrastructure, GDI). Новият проект GDI на стойност 40 милиона евро, координиран от ELIXIR, се финансира съвместно от Европейската комисия по Програмата за цифрова Европа и чрез съфинансиране от участващите държави-членки. В областта на Здравеопазването Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да подпомогне създаването на елементи от Европейското пространство за здравни данни. Целта на проекта е да реализира амбицията на инициативата 1+MГ за осигуряване на защитен достъп до човешки геномни и съответните клинични данни в цяла Европа чрез създаване на инфраструктура за тях. Проектът включва консорциум с партньори от 20 европейски държави и ще улесни трансгранична обединена мрежа от национални геномни колекции за биомедицински изследвания и персонализирани медицински решения.

Инициативата 1+MГ има за цел да даде възможност за сигурен достъп до геномни данни и съответните клинични данни в цяла Европа за по-добри изследвания, персонализирано здравеопазване и създаване на здравна политика. Проектът Beyond 1 Million Genomes (B1MG), който стартира през 2020 г., финансиран от H2020, разработва насоки за прилагане на инициативата 1+MG и изготвяне на планове и препоръки за създаване на обединени мрежи от геномни данни.

Въз основа на подготвителната работа на работните групи по 1+MG и B1MG проекта, GDI проектът обединява 20 държави-членки на ЕС с две инфраструктурни организации (BBMRI и EMBL), за да работят колективно в подкрепа на визията на инициативата 1+MG за осигуряване на по-добро здравеопазване за граждани в Европа чрез осигуряване на трансграничен достъп до поне един милион генома и свързани клинични данни.

Проектът GDI има за цел да отключи потенциала на мрежа от данни за над един милион човешки геномни последователности за изследвания и клинични справки. Това ще създаде безпрецедентни възможности за транснационални и многостранни действия в областта на персонализираната медицина за чести, редки и инфекциозни заболявания. Оторизираните потребители на данни, като клиницисти, изследователи и иноватори, ще могат да подобрят разбирането на геномиката за по-прецизно и по-бързо вземане на клинични решения, диагностика, лечение и предиктивна медицина, както и за подобрени мерки в общественото здравеопазване в полза на европейските граждани, здравните системи и икономиката като цяло.

Серена Сколен, координатор на проекта GDI и ръководител на екипа на ELIXIR за Човешка Геномика и Транслационни Данни, говори за важността на наличието на инфраструктура за геномни данни:

"Геномните данни скоро ще бъдат по-рутинно генерирани като част от здравеопазването. За да използваме напълно възможностите на геномиката и да ги внедрим в здравеопазването, изключително важно е да се подпомогнат научните изследванията и иновациите и да се интегрират откритията в клиничната практика и здравеопазването. Едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени, е липсата на инфраструктура - необходима за подпомагане на откриването, достъпа, споделянето и анализа на човешки геномни данни в големи мащаби. Като работим заедно, страните ще могат да изградят и разширят инфраструктурата, която ще улесни сигурния трансграничен достъп до данни. В крайна сметка ползата ще бъде за гражданите на Европа, а чрез споделено обучение и подобрено здравеопазване, и за гражданите в световен мащаб."

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.