Стартира проекта EVOLVEBBMRI
26 Feb 2024

Проектът EvolveBBMRI, координиран от Изследователската инфраструктура за биобанкиране и биомолекулярни ресурси – Консорциум за европейска изследователска инфраструктура (BBMRI-ERIC) в партньорство с десет държави-членки, стартира във Виена на 30 януари 2024 г.

EvolveBBMRI има за цел да доразвие BBMRI-ERIC в полза на на своите научна общност и потребители, за да увеличи капацитета си да обслужва приоритетите на политиката на ЕС и да задълбочи още повече сътрудничеството си с индустрията.

По време на събитието във Виена се вклщчиха участници от цяла Европа да представят подробно работните пакети на EvolveBBMRI, да обсъждат стратегически резултати и да инициират задачи, които се занимават с фундаментални теми, включително индустриални връзки, зелено биобанкиране, мерки за устойчивост на изследователската инфраструктура, данни за биобанки, изграждане на капацитет на общността, засилен обхват и проекти координация.

Срещата започна с приветствие и въведение от Йенс К. Хаберман, генерален директор в BBMRI-ERIC и Саба Абдулгани, ръководител на отдела за развитие на биобанкирането в BBMRI-ERIC.

Подчертавайки въздействието на EvolveBBMRI върху общността, проф. Йенс К. Хаберман споделя:

„Проектът EvolveBBMRI има за цел по-нататъшен растеж, напредък и развитие на цялата общност на BBMRI-ERIC, включително биобанки, национални възли, централата и нашите различни групи от заинтересовани страни. Този проект ще помогне да се проправи пътя на BBMRI да се развие към своята следваща 10-годишна визия”.

Проектът е структуриран в четири тематични стълба:

  • Ускоряване на датафикация за биобанки и биомолекулярни ресурси, с цел да се даде възможност за напреднали медицински изследвания в подкрепа на здравните приоритети на ЕС; (това е Стълба в който се всклюва НУКБПИ)

  • Обединяване с индустрията за по-екологично биобанкиране;

  • Мерки за дългосрочна устойчивост за BBMRI, насочени също към пропуски в ландшафта на наичните инфраструктури;

  • Подсилен подход за кариерно развитие, обучение и дейности за популяризиране, за да се постигне максимално въздействие.

Яна Павлич-Зупанц, ръководител на връзките с обществеността в BBMRI и координатор на проекта Evolve казва:

„Проектът EvolveBBMRI е от стратегическо значение за нашата инфраструктура, тъй като е фокусиран върху по-нататъшното развитие в 4 ключови области: фокусиране върху дигитализацията и данните на биобанки и биомолекулярни ресурси; подпомагане на биобанките да станат по-екологични, предприемане на нови мерки за осигуряване на дългосрочна устойчивост на BBMRI и укрепване на обучението и комуникациите за увеличаване на дългосрочното въздействие. С тези разработки BBMRI ще остане гъвкава инфраструктура през следващото десетилетие от своето съществуване, като не само ще бъде още по-добре подготвена да обслужва своите потребители, но и ще играе жизненоважна роля в изпълнението на приоритетите на ЕС в областта на здравеопазването и науките за живота.” .

Дейностите и резултатите на EvolveBBMRI в рамките на неговите четири стълба ще увеличат дългосрочната устойчивост на BBMRI-ERIC и ще допринесат за по-добре структурирана и укрепена европейска изследователска инфраструктура.

Проектът ще осигури и изпълнението на конкретни резултати за шест ключови целеви групи:

  • Научна общност (университети, болници, изследователски институти);

  • Национални възли на BBMRI-ERIC, биобанки в Европа и извън нея;

  • Индустриални и частни фондации;

  • Лица, вземащи политики и вземащи решения на национално и европейско ниво;

  • Европейски и международни мрежи;

  • Дарители, пациенти и граждани.

Официален ЛИНК към сайта на BBMRI-ERIC: https://www.bbmri-eric.eu/news-events/evolvebbmri-project-kicks-off-in-vienna/

Latest News:
The website may use cookies to improve the accessibility of nucbtr.mu-sofia.bg.